Forum falowników

 www.falowniki.info

Wskazanie panelu operacyjnego Nazwa
Komunikat błędu E--- Historia alarmów
HOLD Blokada panelu operacyjnego
LOCd Zablokowane hasłem
Er1 do Er4 Błąd zapisu parametrów
Err. Reset przetwornicy
Ostrzeżenie OL Zabezpieczenie przed utykaniem (nadpądowe)
oL Zabezpieczenie przed utykaniem (nadnapięciowe)
RB Alarm wstępny hamowania prądnicowego
TH Alarm wstępny elektronicznego zabezpieczenia termicznego
PS Zatrzymanie z PU
MT Sygnał alarmu konserwacji
UV Niskie napięcie zasilania
Alarm FN Nieprawidłowe działanie wentylatora chłodzącego
Błąd E.OC1 Wyłączenie nadprądowe podczas przyśpieszania
E.OC2 Wyłączenie nadprądowe podczas pracy ze stałą prędkością
E.OC3 Wyłączenie nadprądowe podczas hamowania lub zatrzymania
E.OV1 Zatrzymanie nadnapięciowe podczas przyśpieszania
E.OV2 Zatrzymanie nadnapięciowe podczas pracy ze stałą prędkością
E.OV3 Zatrzymanie nadnapięciowe podczas hamowania lub zatrzymania
E.THT Wyłączenie przeciążeniowe przetwornicy (elektroniczne zabezpieczenie termiczne)
E.THM Wyłączenie przeciążeniowe silnika (elektroniczne zabezpieczenie termiczne)
E.FIN Przegrzanie radiatora
E.ILF (1) Brak fazy napięcia zasilania
E.OLT Zabezpieczenie przed utykaniem
E.BE Alarm tranzystora hamowania
E.GF Zwarcie doziemne na wyjściu przetwornicy
E.LF Alarm brak fazy wyjściowej
E.OHT Zadziałanie zewnętrznego przekaźnika termicznego
E.PTC (1) Działanie termistora PTC
E.PE Alarm urządzenia pamięci parametrów
E.PUE Odłączenie PU
E.RET Przekroczona liczba prób wznowienia
E.CPU Usterka jednostki centralnej
E.CDO (1) Przekroczona wartość prądu wyjściowego
E.IOH (1) Przegrzanie rezystora obwodu rozruchu
E.AIE (1) Błąd wejścia analogowego
(1) Gdy używany jest panel operacyjny FR-PU04 i wystąpi jeden z błędów: "E.ILF, E.PTC, E.CDO, E.IOH,
E.AIE", wyświetlony zostanie komunikat "Fault 14".

I. Silnik nie uruchamia się.
• Sprawdzić nastawę Par. 0 "Forsowanie momentu", gdy wybrany jest tryb V/f. (Patrz rozdział 6.2.1.)
• Sprawdzić obwody główne.
- Sprawdzić, że napięcie zasilania jest podłączone prawidłowo (na przykład odczytać z panelu operacyjnego).
- Sprawdzić prawidłowość podłączenia silnika.
- Sprawdzić, że między zaciskami + i P1 jest podłączony mostek.
• Sprawdzić stan sygnałów wejść.
- Sprawdzić, czy załączony jest sygnał startu.
- Sprawdzić, że sygnały start obrotu do przodu i start obrotu do tyłu nie są załączone jednocześnie.
- Sprawdzić, że zadana częstotliwość nie jest równa 0. (Gdy częstotliwość zadana wynosi 0 Hz i załączony jest sygnał startu, miga dioda LED RUN na panelu operacyjnym.)
- Sprawdzić, czy załączony jest sygnał AU, gdy sygnał zacisku 4 jest użyty do zadawania częstotliwości.
- Sprawdzić, czy załączony sygnał odcięcia wyjścia (MRS) lub sygnał resetu (RES).
- Sprawdzić, czy mostek wyboru logi wejść sink/source jest zamocowany prawidłowo.
-Sprawdzić, czy między S1-SC, S2-SC podłączona jest zworka.
• Sprawdzić ustawienia parametrów.
- Sprawdzić nastawę Par. 78 "Blokada kierunku obrotów silnika".
- Sprawdzić, że wybrany jest prawidłowy tryb sterowania (Par. 79).
- Sprawdzić ustawienie parametrów kalibracji wejścia analogowego (przesunięcie zera i wzmocnienie od C2 do C7).
- Sprawdzić, że nastawa Par. 13 "Częstotliwość startowa" nie jest większa od częstotliwości zadanej.
- Sprawdzić, że wartości zadane częstotliwości (na przykład wartości wstępnie zaprogramowanych prędkości) nie są zerowe.
- Sprawdzić, że nastawa Par. 1 „Częstotliwość maksymalna" nie jest równa 0.
- Sprawdzić, że nastawa Par. 15 "Częstotliwość trybu Jog" nie jest niższa niż wartość w Par. 13 „Częstotliwość startowa".
- Sprawdzić, czy w Par. 551 odpowiednio zlokalizowano źródło sterowania. (Przykład: przy podłączonym programatorze zapis z panelu operacyjnego jest zabroniony).
• Sprawdzenie obciążenia.
- Sprawdzić, czy przetwornica nie jest zbyt mocno obciążona.
- Sprawdzić, że wałek silnika nie jest zablokowany.
• Sprawdzić, że na panelu operacyjnym nie jest wyświetlany alarm (na przykład E.OC1).

II. Nienormalny hałas w czasie pracy silnika
• Generowany jest hałas, inny niż metaliczny dźwięk częstotliwości nośnej.
- Wybrać tryb Miękka PWM, by zmienić dźwięk silnika na bardziej delikatny (fabrycznie używana jest nastawa Par. 72 "Częstotliwość nośna PWM ").
Dostroić wartość Par. 72 "PWM Częstotliwość nośna", aby zmienić dźwięk pracy silnika.
- Sprawdzić, czy nie ma luzów mechanicznych.
- Skontaktować się z przedstawicielem producenta.

III. Silnik przegrzewa się.
• Czy wentylator silnika działa prawidłowo? (sprawdzić, czy nie jest zabrudzony.)
• Sprawdzić, czy przetwornica nie jest zbyt mocno obciążona. Zmniejszyć obciążenie.
• Sprawdzić równomierność napięć wyjściowych przetwornicy (U, V, W).
• Sprawdzić, że nastawa Par. 0 "Forsowanie momentu" jest prawidłowa.
• Jaki jest zastosowany typ silnika? Sprawdzić nastawę parametru 71 "Typ silnika".
• Gdy używany jest silnik innego producenta należy wykonać autostrojenie offline.

IV. Silnik obraca się w odwrotnym kierunku.
• Sprawdzić kolejność podłączenia faz silnika U, V i W.
• Sprawdzić, że sygnały startu (do przodu, do tyłu) są podłączone prawidłowo. (Patrz rozdział 6.9.4.)
• Sprawdzić, że nastawa Par. 40 „Wybór kierunku obrotów przy uruchamianiu przyciskiem RUN" jest prawidłowa.

V. Prędkość silnika różni się znacznie od prędkości zadanej
• Sprawdzić, że sygnał zadawania częstotliwości ma prawidłową wartość. (Zmierzyc poziom sygnału wejścia.)
• Sprawdzić, że nastawy Par. 1, Par. 2, Par. 19, Par. 245, parametrów kalibracji Par. 125, Par. 126, C2 do C7 są prawidłowe.
• Sprawdzić, że przewody sygnałów zadawania częstotliwości nie są poddane działaniu zakłóceń elektrycznych. (Używać przewody ekranowane).
• Sprawdzić, czy przetwornica nie jest zbyt mocno obciążona. (Można odczytać wartość prądu wyjściowego z panelu operacyjnego).
• Sprawdzić, że nastawy Par. 31 do 36 (częstotliwości przeskakiwane) są prawidłowe.

VI. Przyśpieszenie/hamowanie nie jest płynne
• Sprawdzić, czy nastawy czasu przyśpieszenia i czasu hamowania nie są zbyt małe.
• Sprawdzić, czy przetwornica nie jest zbyt mocno obciążona.
• Sprawdzić, czy nastawa forsowania momentu (Par. 0, Par. 46) nie jest zbyt wysoka i nie jest aktywowana funkcja zabezpieczenia przed utykaniem.

VII. Zbyt duża wartość prądu silnika.
• Sprawdzić, czy przetwornica nie jest zbyt mocno obciążona.
• Sprawdzić, że nastawa Par. 0 „Forsowanie momentu" jest prawidłowa.
• Sprawdzić, że nastawa Par. 3 „Częstotliwość bazowa" jest prawidłowa.
• Sprawdzić, że nastawa Par. 14 „Wybór charakterystyki obciążenia" jest prawidłowa.
• Sprawdzić, że nastawa Par. 19 „Napięcie częstotliwości bazowej" jest prawidłowa.

VIII. Prędkość nie wzrasta
• Sprawdzić, że ustawienie częstotliwości maksymalnej jest prawidłowe (Par. 1). (Gdy silnik ma pracować przy prędkościach 120 Hz lub więcej, należy ustawić wartość Par. 18 „Maksymalna częstotliwość pracy przy dużej prędkości".) (Patrz rozdział 6.3.1.)
• Sprawdzić, czy przetwornica nie jest zbyt mocno obciążona.
(w niektórych aplikacjach w zimie obciążenie może zwiększyć się.)
• Sprawdzić, czy nastawa forsowania momentu (Par. 0, Par. 46) nie jest zbyt wysoka i nie jest aktywowana funkcja zabezpieczenia przed utykaniem.
• Sprawdzić, że przez przypadek między zaciski + i P1 lub P1 i PR nie został podłączony rezystor hamowania.

IX. Prędkość zmienia się podczas pracy
Przy ustawionej kompensacji poślizgu, wraz z wahaniem obciążenia częstotliwość wyjściowa zmienia się pomiędzy 0 i 2 Hz. To jest normalne działanie i nie jest to nieprawidłowe.
• Sprawdzenie obciążenia
- Sprawdzić, że obciążenie nie zmienia się.
• Sprawdzić sygnały wejść.
- Sprawdzić, że zadana częstotliwość nie zmienia się.
- Sprawdzić, że zakłócenia nie wpływają na sygnał zadawania częstotliwości. Uaktywnić filtrację sygnału wejścia analogowego (Par. 74 „Stała czasowa filtrowania wejścia analogowego").
- Sprawdzić, czy nie występują nieprawidłowości związane z przepływem prądu upływu, gdy do wejścia przetwornicy podłączony jest sygnał z wyjścia tranzystorowego. (Patrz strona 3-20.)
• Inne
- Sprawdzić, czy wartość Par. 80 "Moc silnika" jest właściwia dla mocy przetwornicy i mocy silnika, przy ogólnym trybie sterowania wektorem pola magnetycznego.
- Sprawdzić, czy długość okablowania nie przekracza 30 m, gdy używany jest ogólny tryb sterowania wektorem pola magnetycznego. Wykonaj autostrojenie offline.
- Sprawdzić, że długość przewodów nie jest zbyt długa dla trybu V/f.
- Zmienić wartość Par. 19 "Napięcie częstotliwości bazowej" (o około 3 %), gdy wybrany jest tryb V/f.

X. Tryb sterowania nie jest zmieniany prawidłowo
Gdy tryb sterowania nie jest zmieniany prawidłowo, należy sprawdzić poniższe:
• Zewnętrzne sygnały wejść
- Sprawdzić, że sygnały STF i STR są wyłączone. Gdy choć jeden z nich jest załączony, nie można zmienić trybu sterowania.
• Parametr
- Sprawdzić nastawę Par. 79.
Gdy w Par. 79: Wybór trybu sterowania" jest wpisane "0" (wartość domyślna), po załączeniu zasilania załączany jest tryb zewnętrzny. Aby wybrać tryb PU należy nacisnąć przycisk PU/EXT na panelu operacyjnym (przycisk PU programatora (FR-PU04/FR-PU07)). Przy nastawach 1 do 4, 6, 7 wybór trybu sterowania jest odpowiednio ograniczony.
- Sprawdzić, czy w Par. 551 odpowiednio zlokalizowano źródło sterowania. (Przykład: przy podłączonym programatorze zapis z panelu operacyjnego jest zabroniony).

XI. Nie działa panel operacyjny
• Sprawdzić prawidłowość połączeń elektrycznych i instalacji.
• Upewnić się, że wtyczka jest podłączona prawidłowo między zaciski + i P1.

XII. Nie można zapisać wartości parametrów
• Upewnić się, że przetwornica nie jest wystartowana (sygnały STF lub STR nie są załączone).
• Należy upewnić się, że nie jest wybrany tryb sterowania zewnętrzny.
• Sprawdzić nastawę Par. 77 "Blokada zapisu parametrów".
• Sprawdzić nastawę Par. 161 „Blokada zadawania częstotliwości/przycisków panelu operacyjnego".
• Sprawdzić, czy w Par. 551 odpowiednio zlokalizowano źródło sterowania. (Przykład: przy podłączonym programatorze zapis z panelu operacyjnego jest zabroniony).
 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl